Provádíme kontrolu automatických kotlů, kotlů na dřevo a krbových kamen značky VERNER, OPOP

Koho se tato povinnost týká:

Provozovatelů spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Kdo bude kontroly provádět a s jakou platností

Odborně způsobilé osoby proškolené výrobcem dané značky kotle. V případě již neexistujícího výrobce bude provedena kontrola držitelem oprávnění k jakékoliv značce kotle. Povinnost provádění kontrol bude jednou za 2 roky.
Co bude odborně způsobilá osoba ke kontrole technického stavu dokládat a čím se bude prokazovat
Bude dokládat vyplněný formulář s údaji o spalovacím zdroji a údaji o kontrole stavu vč. připojení zdroje.

Postihy za neprovedení těchto kontrol

Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly tak jak je zákonem vyžadováno, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 20.000 Kč,  jde-li o fyzickou osobu nepodnikající (srov. ust. § 23 odst. 1 písm. h) ve spojení s ust. § 23 odst. 2 zákona) anebo až do výše 50.000 Kč, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou (viz ust. § 25 odst. 1 písm. o) ve spojení s ust.§ 25 odst. 7 písm. d) zákona).

Povinnost provedení první kontroly

Provozovatelé mají povinnost provést první kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje nejpozději do konce roku 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

Důvody zavedení kontrol

  • postupné snižování počtu kotlů, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu a předepsané limity
  • podpořit výzvy dotačního programu Kotlíkových dotací
  • zkvalitnění životního prostředí

Celé sdělení Ministerstva životního protředí, odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojl o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším